معرفی

مشخصات فردی

مریم اوشک سرایی

نام - نام خانوادگی : مریم   اوشک سرایی

پست الکترونیکی : ooshaksaraie@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت ایمنی صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه ملی مالزی UKM

سوابق اجرایی

1- داور علمی مقالات همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در کلانشهر رشت 1390

2- داور مقالات علمی همایش ملی جهاد اقتصادی و تولید ثروت 1390

3- عضو هیات رییسه پانل پژوهش محوری نخستین همایش منطقه ای دانشگاه آرمانی از منظر استاد دانشجو کارمند 1391

4- عضو پهنل تخصصصی پژوهش محوری نخستین همایش منطقه ای دانشگاه آرمانی از منظر استاد دانشجو کارمند 1391

5- عضو کمیته علمی اولین همایش ملی تازه های مدیریت 1391

6- عضو کمیته اجرایی اولین همایش ملی تازه های مدیریت 1391

7- عضو کنیته علمی همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران 1392

8- داور مقالات فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پژشکی 1393 

9- عضو کمیته دااوران همایش ملی توسعه مشارکت همگانی کمیته امداد امام خمینی ره 1393

10- داور مقالات مجله پژوهشگر 1394

 11- داور مقالات مجله علمی پژوهشی سلامت کار ایران 1394

 

 عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت صنعتی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 12

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379-07-01

مریم اوشک سرایی
مریم اوشک سرایی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^